Chisipiti Cheruzivo

Chisipiti Cheruzivo ibhuku rakanyorwa, kupepetwa nekuongororwa nenyanzvi. Rine tsumo, madimikira nezvirahwe zine tsananguro yezvazvinoreva. Bhuku rino riri yore kushandisa. Rinogona kushandiswa muzvikoro kana mudzimba. Rakanyorwa kuzadzikisa chime chezvikamu zvebumbiro idzva re ChiShona (2015 – 2022).
Pamusoro pekubatsira gadziriro yebvunzo,
Thuku, rino rinodzidzisa
kutaura nekunyora mutauro wakapfuma. Rinobatstra zvakare kurodza pfungwa dzemuverengi kuti ave nehuchenjeri hunobatsira pakurarama ye kuti ave nehunhu hunoremekedzwa.

Category:

$15.00