Dzevabvazera Shona Erotic Poems

Dzevabvazera chiwepu chemhare chinopa tariro mukurwisa zvimwe zvezvidenho zvinoshaisa mufaro pakati pevadanani. Zvizezwa zviye zvawana mushingi anozvireva nepapfupi zvine udzamu mukutandara, sekuseka, zvichipodza utenda hwakamomotera danano.
– Tinashe Muchuri, Harare, Ndira 2022

Dzevabvazera is a reprimand, giving hope in fighting the challenges that ruin happiness between
lovers. The feared things have found a bold writer who names them succantly with depth as we relax and laugh, while healing some of the challenges found in love.
– Tinashe Muchuri, Harare, January 2022

Categories: ,

$10.00

Description

D